Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier Wiffel m.b.t. viltworkshops en cursussen.

Artikel 1
Inschrijving

1. Inschrijving geschiedt schriftelijk of per email. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
2. Pas nadat u van Atelier Wiffel een bevestiging heeft ontvangen staat of staan de workshop(s) definitief vast.

Artikel 2
Uitvoering van de overeenkomst (workshop etc)
Verplichtingen opdrachtnemer

1. De afnemer draagt zorg voor de werving van deelnemers voor de workshops.
2. De afnemer houdt zich strikt aan de maximum aantal deelnemers, die per workshop is vastgesteld.
Indien er te veel inschrijvingen zijn kan er altijd een volgende workshop worden aangevraagd.
3. De deelnemers aan de workshop dienen de aanwijzingen van de workshopbegeleider op te volgen.
4. De deelnemers aan de workshop dienen beleefd om te gaan met de workshopbegeleider. Kinderen die zich herhaaldelijk niet gepast gedragen, zullen na twee waarschuwingen uitgesloten worden van verdere deelname aan de workshop. Dit zal de workshopbegeleider altijd overleggen met de groepsleiding.
5. De afnemer draagt te allen tijden de eindverantwoordelijkheid over de kinderen. De kinderen worden opgevangen door de afnemer voor het begin van de workshop en na de workshop. Ook tijdens de workshop is groepsleiding in het gebouw aanwezig en verantwoordelijk voor de kinderen.
6.Wanneer de workshopbegeleider niet aanwezig is op de geplande datum en tijd dient de afnemer contact op te nemen met Atelier Wiffel.
7. Afspraken over financiën, uren, lestijd, materiaalkosten e.d. worden uitsluitend gemaakt met de directie van Atelier Wiffel .
8. De workshopbegeleider is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de workshop/
activiteit. De afnemer is altijd eindverantwoordelijk over het welzijn van de kinderen (zie ook
nummer 5).
9. Indien een workshop om wat voor reden dan ook niet kan doorgaan, zorgt afnemer voor een bericht waarin dit aan de deelnemende kinderen en aan Atelier Wiffel wordt medegedeeld..
10. Indien een kind niet aanwezig is bij de workshop, zorgt de afnemer voor contact met het
kind/ouder.
11. (Kleine) ongevallen vallen onder de ziektekostenverzekering van de ouders. Grote ongevallen vallen onder de (ziektekosten)verzekering van de afnemer.

 Verplichtingen opdrachtgever

1.      Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Atelier Wiffel zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma, dit zal echter altijd gebeuren in overleg met de afnemer.

 

Artikel 3
Klachtenafhandeling

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week na beëindiging van de workshop, worden gemeld aan Atelier Wiffel.
Atelier Wiffel zal proberen een passende oplossing te vinden. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Atelier Wiffel.
U krijgt daarop binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie.
2. Indien er klachten over de workshop zijn vanuit de ouders van de kinderen of de kinderen, nemen de ouders contact op met de afnemer en de afnemer zal dan contact opnemen met Atelier Wiffel.

 Artikel 4
Annulering door Atelier Wiffel

Bij overmacht behoudt Atelier Wiffel zich het recht voor de workshop te annuleren. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt in dat geval gerestitueerd.

 Annulering door de afnemer

 1. Mocht onverhoopt uw organisatie niet in staat zijn de workshop doorgang te laten vinden, dan dient u dit schriftelijk of per email kenbaar te maken.
a. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de workshop(s) wordt € 30,00 administratiekosten per bevestigde workshop in rekening gebracht.
b. Bij annulering tussen twee en één maand voor aanvang van de workshop wordt 50% per bevestigde workshop in rekening gebracht.
c. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de workshop wordt 75% per bevestigde workshop in rekening gebracht.
d. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de workshop wordt 90% van het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
e. Bij annulering op de geboekte dag dat de workshop zou worden gegeven wordt 100% van het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 Artikel 5
Aansprakelijkheid

 1. Atelier Wiffel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. Als de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, die de organisatie op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de organisatie verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Atelier Wiffel.
2. Eventuele schade aan de ruimte van de organisatie/materialen wordt door Atelier Wiffel vergoed, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Atelier Wiffel is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
a. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de cursisten.
b. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de diensten is betrokken.
c. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis, die Atelier Wiffel of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verholpen.
3. Indien de workshop wegens omstandigheden niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, die de afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, die noch aan de afnemer noch aan Atelier Wiffel toe te rekenen zijn, draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel 6
Betaling

 1. In principe ontvangt u vóór aanvang van de workshop een factuur. De factuur dient te worden voldaan binnen de op de overeenkomst/factuur gestelde betalingstermijn of bij het ontbreken van die termijn binnen 14 dagen na factuurdatum contant of via de bank indien nadrukkelijk overeengekomen.
2. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft wat betreft de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. De opdrachtnemer is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

Artikel 7
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.